Casio ZR5100擁19mm超廣角鏡頭 長腿風景一樣掂

邊個話Casio自拍神器淨係女士們先啱用?今次佢哋出呢部ZR5100唔器只擁有一慣Casio自拍神器嘅美顏功能,支鏡頭最Wide仲去到相當於19mm咁勁,比一般一尾淨係試加大光圈嘅便攝機係咪實用得多呢?睇下今次Brian同Joey又覺得呢部機如何啦!

發表迴響

%d 位部落客按了讚: